Welkom bij de duinschutters

Vergaderingen

Bestuurvergaderingen

Het voltallige bestuur vergadert 1 maal in de twee maanden. Daarin komen alle zaken die de vereniging en leden betreffen aan de orde en wordt over diverse onderwerpen een besluit genomen.

Ieder lid kan voor deze vergadering voorstellen insturen; ook eventuele klachten worden behandeld. In bijzondere en/of persoonlijke gevallen kan een lid vragen door het bestuur te worden gehoord.

Het dagelijks bestuur komt spontaan bijeen voor zaken die niet tot de eerstvolgende bestuurs-vergadering kunnen wachten.

Algemene ledenvergadering

Statutair roept het bestuur uiterlijk 30 maart van enig jaar alle leden op voor de algemene leden vergadering. De uitnodiging en agenda wordt aan alle leden overhandigd of toegezonden.

 

Bijzondere algemene ledenvergadering

Deze vergadering komt zelden voor. Zij wordt bijeengeroepen wanneer er zeer bijzondere zaken aan de orde zijn. De agenda bevat dan ook alleen het punt waarvoor de vergadering is uitgeschreven.