Van William van Veen
Algemene ledenvergadering 11 februari 2019

We starten deze maandagavond om 20.30.

Agenda:

1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
2. Goedkeuring van de notulen ALV 2018 en het verslag Bijzondere ALV 2018.
3. Jaarverslag van het bestuur en overzicht van het bestuursbeleid.
4. Financieel verslag van de penningmeester. Waarin opgenomen de balans, de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 en de begroting voor het boekjaar 2019
5. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie. Reglementair aftredend is Willem, voor wie een plaatsvervanger wordt gezocht. Namen van kandidaten kunnen tot twee dagen voor de vergadering schriftelijk worden ingediend.
6. Decharge aan de leden van het bestuur.

Pauze.

7. Verkiezing bestuursleden. Op 11 december 2018 is Bart gekozen tot voorzitter van onze vereniging. Daarmee kwam het aantal bestuursleden op 10, hetgeen statutair niet is toegestaan. In verband met drukke werkzaamheden en ook om Hans in de gelegenheid te stellen deel uit te blijven maken van het bestuur, heeft Luc besloten zijn plaats in het bestuur ter beschikking te stellen. Hans wordt vice-voorzitter Reglementair aftredend zijn Aad, Marcel en Herbert. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar. Namen van kandidaten kunnen tot twee dagen voor de vergadering schriftelijk worden ingediend. De kandidatuur dient ter vergadering door het bestuur of tenminste 5 (vijf) leden te worden ondersteund.
8. Vaststellen van inschrijfgelden en contributies.
9. Huldiging jubilarissen.
10. W.V.T.T.K
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

LET OP: op deze avond zijn de schietbanen gesloten, er kan niet geschoten worden.

Kersttoernooi 2022
Kersttoernooi 2022

Maandag 19 december houden we een Kersttoernooi : aanvang 19.30 uur Zet deze datum alvast in je agenda!! Er zullen teams van 4 schutters worden gevormd d.m.v. loting. Alle punten van de 4 teamleden worden bij elkaar opgeteld als teamtotaal.            Iedere deelnemer...

Algemene ledenvergadering 24 oktober 2022
Algemene ledenvergadering 24 oktober 2022

Beste leden,   Het is al weer enige tijd geleden dat De Duinschutters een ALV heeft gehad. Corona heeft daaraan in de weg gestaan. Het bestuur wenst u echter in de gelegenheid te stellen te vernemen wat wij de afgelopen jaren zoal gedaan hebben. Vandaar dat u bij...

Nieuwsbrief Juni
Nieuwsbrief Juni

N I E U W S B R I E F   2022 juni Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief waarbij wij graag het onderstaande bij u onder de aandacht willen brengen. Zomer openstelling De zomervakantie gaat in op 09 juli 22 en eindigt op 21 augustus 22. Normaal gesproken sluit de...

Nieuwsbrief februari
Nieuwsbrief februari

 N I E U W S B R I E F - Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief waarbij wij graag het onderstaande bij u onder de aandacht willen brengen. - Coronamaatregelen - Vanaf 25 februari 2022 zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven. Voor onze vereniging houdt dit in dat:...

(her)opening
(her)opening

Beste Duinschutters,  Vanaf 25 februari 2022 zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven. Voor onze vereniging houdt dit in dat: - een QR-code check NIET meer vereist is; - de bar weer volledig open gaat; - mondkapjes niet meer verplicht zijn (mag natuurlijk wel) en -...

Connect

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor.